1. Hướng dẫn trình tự thủ tục chuyển nhượng tên miền Internet:

  1.1. Khái quát chung về tên miền: 

  Tên miền theo định nghĩa của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế Giới (viết tắt là WIPO) chính là tên thân thiện của các địa chỉ Internet và thường được sử dụng để tìm kiếm các website (nguyên văn là: “Domain names are the human-friendly forms of Internet addresses, and are commonly used to find web sites”). Theo một số chuyên gia, tên miền là những chỉ bảo độc nhất, giống như địa chỉ trên phố và vẫn được gọi là “địa chỉ máy tính thân thiện với người”. Những định nghĩa trên mặc dù đã xác định được chức năng cơ bản nhất của tên miền là một địa chỉ định danh, đại diện tóm gọn cho những con số IP truy cập thông thường.

  Tại Việt Nam, theo quy định của Bộ Thông tin truyền thông, tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu “.”, bao gồm tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII (tên miền mã ASCII) và tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống của từng quốc gia (tên miền đa ngữ). Về cơ bản, định nghĩa về tên miền Việt Nam dựa trên khái niệm của WIPO và đặc điểm về cấu trúc của tên miền. Do đó, nếu xét theo góc độ kinh tế và chức năng của tên miền đối với các doanh nghiệp, pháp luật Việt Nam hiện nay vẫn chưa có cái nhìn nhận thực chất tên miền như là một tài sản có giá trị, mang tính chất thương mại cao, đặc biệt là xét theo góc độ tên miền trùng hoặc tương tự với tên nhãn hiệu được pháp luật sở hữu trí tuệ bảo hộ, đặc biệt là nhãn hiệu nổi tiếng.

  Vì vậy, tác giả đã đưa ra khái niệm tên miền dựa trên quan điểm cá nhân, dưới góc độ thương mại, nhằm đưa ra sự giải thích thể hiện đầy đủ nhất chức năng của tên miền như sau: Tên miền là tên gọi nhằm định danh một địa chỉ Internet nhất định, đồng thời là dấu hiệu phân biệt của chủ thể này với chủ thể khác khi cùng tham gia vi mục đích thương mại trong môi trường Internet.

  Tên miền mang một số đặc điểm sau đây:

  – Tên miền chỉ được sử dụng bởi một người đăng ký;

  – Tên miền tạo ra sự độc quyền và duy nhất trong môi trường Internet toàn cầu.

  – Khả năng tìm thấy trên Internet;

  – Tên miền không bị giới hạn bởi phạm vi lãnh thổ, quốc gia

  – Tên miền mang tính chất thương mại.

  1.2. Hướng dẫn trình tự và thủ tục chuyển nhượng tên miền Internet: 

  Nhìn chung thì trình tự và thủ tục chuyển nhượng tên miền Internet được ghi nhận trong quyết định 16/2021/QĐ-TTg đấu giá, chuyển nhượng kho số viễn thông, tên miền Internet, cơ bản sẽ giải qua các bước cơ bản như sau: 

  Bước 1: Chủ thể có nhu cầu chuyển nhượng tên miền Internet sẽ chuẩn bị bộ hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nhìn chung thì hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được lập thành 01 bộ, bao gồm các giấy tờ cơ bản như: Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tên miền Internet theo mẫu do pháp luật quy định, giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu tên miền …

  Bước 2: Sau khi chuẩn bị hồ sơ hợp lệ như trên thì sẽ tiến hành nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục chuyển nhượng tên miền Internet, đó là Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam). Có nhiều cách thức nộp hồ sơ khác nhau, các chủ thể có thể nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu chính về nhà đăng ký đang quản lý tên miền Internet đó.

  Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần tiến hành xem xét và đánh giá hồ sơ theo trình tự và thủ tục luật định. Đối với trường hợp tên miền được cấp quyền sử dụng không thông qua đấu giá, trong thời hạn 05 ngày làm việc, được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet và thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc tên miền được chuyển nhượng. Bên cạnh đó, đối với trường hợp tên miền được cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá, trong thời hạn 10 ngày, được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xem xét điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet và gửi yêu cầu về Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) đề nghị chấp nhận yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền.

  Bước 4: Nếu như trường hợp yêu cầu chuyển nhượng tên miền Internet được duyệt, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thông báo bằng văn bản cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng về việc tên miền được chuyển nhượng ,trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, được tính kể từ ngày nhận được thông báo duyệt yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam). Nếu từ chối thì phải thông báo bằng văn bản ghi rõ lí do chính đáng. 

  Bước 5: Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, các chủ thể cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng tên miền Internet. 

  2. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet: 

  Theo Quyết định 16/2021/QĐ-TTg đấu giá, chuyển nhượng kho số viễn thông, tên miền Internet, có quy định điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, cụ thể như sau:

  – Không được phép tiến hành hoạt động chuyển nhượng tên miền Internet đối với các trường hợp như sau:

  + Không được phép tiến hành hoạt động chuyển nhượng tên miền Internet đối với tên miền đã được ưu tiên bảo vệ theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, bao gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, tên miền là tên gọi của cơ quan nhà nước, tên miền là tên gọi của các tổ chức chính trị – xã hội và tên miền khác liên quan đến lợi ích, an ninh chủ quyền quốc gia do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

  + Không được phép tiến hành hoạt động chuyển nhượng tên miền Internet đối với tên miền Internet đang xử lý vi phạm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng.

  – Các chủ thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải tiến hành làm thủ tục đăng ký lại tên miền Internet theo đúng quy định của pháp luật, và các chủ thể này cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền theo quy định về đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet;

  – Quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải được được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền;

  – Tên miền Internet đang trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng thì sẽ phải tuân thủ quy định pháp luật, đó là không được cấp cho các chủ thể khác ngoài các bên đang thực hiện việc chuyển nhượng;

  – Các bên tham gia chuyển nhượng tên miền Internet sẽ phải tự chịu trách nhiệm, nếu quá trình chuyển nhượng tên miền Internet không thực hiện được do trong quá trình chuyển nhượng, tên miền Internet bị tạm ngừng hoặc thu hồi theo các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của cơ quan có thẩm quyền đó là Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Như vậy, khi đáp ứng được các điều kiện trên, thì bạn có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng tên miền Internet cho một người khác.

  3. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng tên miền Internet: 

  Để đảm bảo quyền lợi của mình thì cần lưu ý một số vấn đề sau khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng tên miền internet:

  Thứ nhất, chúng ta sẽ không được phép mua bán và tiến hành các giao dịch chuyển nhượng liên quan đến tên miền có đuôi .gov hoặc là .gov.vn, bởi vì đây là một trong những tên miền thuộc quyền sở hữu của Chính phủ;

  Thứ hai, chúng ta sẽ không thể thực hiện được các giao dịch chuyển nhượng khi tên miền đã hết hạn hoặc bị ngưng hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngoài ra cũng không được phép tự ý tiến hành các giao dịch chuyển nhượng tên miền mà cần phải làm thủ tục đăng ký đầy đủ tại các nhà đăng ký tên miền;

  Thứ ba, chủ sở hữu ban đầu có tên miền cần phải thực hiện hoàn tất các nghĩa vụ về mặt tài chính đối với nhà nước trước khi tiến hành hoạt động chuyển nhượng. Đặc biệt trong quá trình thực hiện các giao dịch chuyển nhượng tên miền Internet thì sẽ không được phép liên hệ với bên thứ ba hoặc giao dịch với một bên khác trái quy định của pháp luật.

  Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết: 

  – Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022;

  – Quyết định 16/2021/QĐ-TTg đấu giá, chuyển nhượng kho số viễn thông, tên miền Internet.