Mức xử phạt vi phạm quy định về đại lý mua bán hàng hoá

By admin

1. Đại lý mua bán hàng hóa thực hiện hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh: – Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh các dịch vụ thuộc danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. – Hình…

Quyền và nghĩa vụ của chủ thực vật kiểm dịch thực vật

By admin

1. Quyền và nghĩa vụ của chủ thực vật kiểm dịch thực vật: Theo quy định tại Điều 3 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2018 hiện nay có định nghĩa về vấn đề chủ thực vật. Theo đó thì, chủ thực vật là khái niệm để chỉ các chủ thể…